Jan van der Burg

So you wanna be a Popstar? Zelfmanagement bij tweehandig handelen door kinderen met unilaterale spasticiteit bij Cerebrale Parese

 

Kinderen met unilaterale spasticiteit ten gevolge van een cerebrale parese (CP) worden intensief getraind via moderne vormen van Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) en bimanuele training (BiT) (bv. zoals in de Piratengroep in de St. Maartenskliniek (Aarts, 2010)) om zo zelfstandig mogelijk tweehandig activiteiten uit te kunnen voeren. Deze therapievormen leiden tot verbeterde vaardigheden (‘capacities’), maar deze komen niet altijd tot uitdrukking in feitelijk gedrag in alledaagse situaties (‘performance’). In dit project wordt een interventie ontwikkeld en getoetst die er op is gericht om de generalisatie over situaties en bestendiging van behandeleffecten te vergroten uitgaande van gedragswetenschappelijke principes uit zelfmanagement training in combinatie met een thematische groepsaanpak (Popsterren) die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

 

Gewoon Meedoen?

 

Deelname aan het regulier basisonderwijs door kinderen met een lichamelijke beperking is al jaren doel van het overheidsbeleid in Nederland. De onderwijskundige problemen kunnen doorgaans effectief worden opgelost door Ambulante Begeleiding en de inzet van extra financiële middelen (de zogeheten rugzak) op de reguliere school om adviezen voor extra hulp en ondersteuning aan de leerling te realiseren. Desondanks blijft sociale participatie soms een probleem, met sociaal-emotionele problemen als gevolg. In dit project wordt: (1) een inventarisatie gemaakt van diagnostische instrumenten en begeleidingsmethoden gerelateerd aan het sociaal-emotioneel functioneren en wordt de bruikbaarheid ervan getoetst voor kinderen in cluster-3 scholen en revalidatieinstellingen, en (2) de psychosociale aanpassing van kinderen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die het regulier basisonderwijs bezoeken geëvalueerd, evenals de behoefte van de leerkracht aan hulp op dit domein.